Projekt "Wiem więcej - będę lepszy"

1. ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajęcie autokaru na obsługę wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu:
zapytanie ofertowe
załącznik (dokument Word)

OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Ogłoszenie 1 - kliknij
Ogłoszenie 2 - kliknij

1. ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Odrowążku:
zapytanie ofertowe
załącznik (w archiwum .zip)

2. ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów biurowo - piśmienniczych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Odrowążku:
zapytanie ofetowe
załącznik (w archiwum .zip)

Zakończenie zajęć oraz wręczenie dyplomów uczestnikom warsztatów ekologicznych, informatycznych, językowych, matematycznych i doradztwa zawodowego.

zobacz zdjęcia: kliknij

Realizacja projektu "Wiem więcej - będę lepszy"

Obejrzyj zdjęcia z wyjazdów edukacyjnych:
Wycieczka do Zamościa - czerwiec 2018
Kampinoski Park Narodowy - czerwiec 2018
Centrum Nauki "Kopernik" - czerwiec 2018 Podzamcze Chęcińskie, Centrum Nauki Leonardo da Vinci - czerwiec 2018 Trzcianki, "Magiczne Ogrody" - czerwiec 2018 Chrusty, "Oceanika" i Bartków, "Dąb Bartek" - czerwiec 2018

Koordynator - mgr Małgorzata Siek

W projekcie brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Realizacja projektu trwała dwa lata. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Wartość projektu 491 235,00zł.

Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście potrzeb rynku pracy przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.

Zakres wsparcia dla uczniów klas II - VI obejmował w tym roku szkolnym warsztaty:

 • języka angielskiego - 5 grupy,
 • informatyczne - 6 grup,
 • matematyczne - 6 grup,
 • ekologiczne - 4 grup
 • oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klasy VI.

Uczniowie podczas zajęć otrzymywali posiłki i po zajęciach byli odwożeni do domów. W każdych grupach zostały przeprowadzone po trzy testy kompetencji: diagnozujący, kontrolny i końcowy. Na zajęciach uczniowie korzystali z podręczników i artykułów papierniczo-piśmienniczych zakupionych dla każdego ucznia. Na zakończenie każdych zajęć uczniowie otrzymali dyplomy.

Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o: 2 tablice multimedialne, 2 projektory multimedialne, 8 laptopów, oprogramowania Office i Corel, aparat fotograficzny, a także pomoce do prowadzenie zajęć matematycznych, ekologicznych i językowych na kwotę 52 094, 18zł.

W ramach zadań projektowych odbyły się 4 wyjazdy edukacyjne do:

 1. Podzamcza Chęcińskiego - Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Chęcin do ruin Zamku Królewskiego.
 2. Izabelina - Kampinoskiego Parku Narodowego.
 3. Warszawy - Centrum Nauki "Kopernik".
 4. Chorzowa - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

Za zaoszczędzone pieniądze zostały zorganizowane dodatkowe wyjazdy edukacyjne:

 1. Zamość i Roztoczański Park Narodowy dla uczniów klas IV- VI (wyjazd dwudniowy).
 2. Trzcianki "Magiczne ogrody" dla klasy II i III.
 3. Chrusty "Oceanika" i Bartków "Dąb Bartek" dla klasy II i III.
Łączna kwota poniesiona na wyjazdy edukacyjne to 32 996 ,20zł.

Podziękowania

Dziękuję Panu Dyrektorowi i wszystkim nauczycielom pracującym w projekcie za sumienne prowadzenie zajęć oraz solidne i terminowe wypełnianie dokumentacji.

Zajęcia matematyczne

mgr Bożena Kalarus, mgr Małgorzata Siek, Pani Adela Gębska, mgr Elżbieta Dąbrowska

Zajęcia matematyczne prowadzone w ramach projektu "Wiem więcej - będę lepszy" rozwijały zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów, rozszerzały wiadomości i umiejętności matematyczne, stwarzając ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czas. Na zajęcia uczęszczało 30 uczniów klas I - VI podzielonych na 6 grupy. Warsztaty odbywały się od poniedziałku do czwartku i prowadziło czterech nauczycieli.

Istotnym założeniem zajęć matematycznych było rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Zadania, zabawy i ćwiczenia były dobierane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Tempo pracy było dostosowywane do indywidualnych możliwości uczniów.

Uczniowie uczestniczący na zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrobiły poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umocniły więzi koleżeńskie.

Wiodącymi metodami w klasach młodszych były gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające małemu dziecku przyswajanie treści z zakresu początkowej matematyki. Aby uatrakcyjnić zajęcia często wykorzystywane były różne portale internetowe: www.interklasa.pl, www.matzoo.pl, www.gwo.pl, www.wsip.pl, e-podręczniki. Uczniowie na zajęciach pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. Rozwijali wyobraźnię matematyczną dzięki grom i układankom logicznym, takim jak: tangram, Sudoku, monety, kostki, kwadraty magiczne czy puzzle. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Do pracy na zajęciach zostały zakupione: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zdań oraz artykuły papierniczo - piśmiennicze.

Po ukończeniu zajęć uczniowie wszystkich grup pojechali na wyjazd edukacyjny do Podzamcza Chęcińskiego do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Obiekt ten popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę. Obecnie tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki - dobrze funkcjonujące ludzkie ciało, które pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową. Wystawa uświadamia zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Przedstawia pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Jednocześnie wskazuje czynniki, które najczęściej ją zakłócają i powodują osłabienie ciała. Na wystawę składa się wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych. Młodzież nasza mogła przeprowadzać eksperymenty naukowe poznając tajemnice przyrody.

Obok obiektu uczniowie zwiedzili Dwór obronny w stylu barokowym, który powstał na początku XVII wieku na rozkaz starosty chęcińskiego Jana Branickiego otoczony malowniczym parkiem. W parku znajduje barokowa brama ozdobna, która jest łukiem triumfalnym wzniesionym na część zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r. Wzdłuż parku rozciąga się Aleja lipowa, której drzewa liczą ponad 300 lat, zwana aleją miłości. Następnie przejechaliśmy do Chęcin, aby zwiedzić ruiny zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV wieku. Po wejściu na basztę zachodnią, gdzie utworzono wspaniały punkt widokowy, uczniowie podziwiali panoramę Gór Świętokrzyskich. Po zejściu z baszty zajrzeli do skarbca. Później zapoznali się z historia zamku i zwiedzili oba dziedzińce. Na koniec wyjazdu uczniowie zjedli dwudaniowy obiad z deserem w restauracji w Chęcinach.

Warsztaty Informatyczne.

Trenerzy prowadzący: Adela Gębska, Elżbieta Dąbrowska.

Celem zajęć było:

 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z komputera, oprogramowania i Internetu.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie edukacji informatycznej.
 • Rozwijanie samodzielności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji i komunikowania się za pomocą technologii informacyjnych.
 • Zapoznanie uczniów z rozwojem i szeroką gamą zastosowań informatyki w praktyce.

Cele realizowane były poprzez:

 • poznanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem,
 • poznanie zasad i zagrożeń w korzystaniu z Internetu,
 • samodzielne wyszukiwanie i prezentowanie informacji na temat budowy, historii i zastosowań komputerów,
 • posługiwanie się rożnymi typami komputerów, systemów operacyjnych i oprogramowania różnych generacji
 • ćwiczenia w posługiwaniu się oprogramowaniem najnowszego pakietu biurowego Office.
 • tworzenie własnej grafiki z wykorzystaniem różnych edytorów grafiki.
 • samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych i graficznych z wykorzystaniem komputera,
 • wprowadzenie do programowania na przykładzie "Logomocji" i "Scratch",
 • zabawa i nauka z komputerem z wykorzystaniem edukacyjnych portali dla dzieci, gier i programów edukacyjnych.

Na zajęciach wykorzystywany był między innymi zakupiony w ramach obecnego projektu sprzęt i oprogramowanie: tablice multimedialne, laptopy, oprogramowanie systemowe, edytory grafiki, pakiet Office, encyklopedie, słowniki i programy edukacyjne. Zajęcia były prowadzone zróżnicowanymi metodami w formie pracy zespołowej i indywidualnej. Uczniowie otrzymali materiały piśmiennicze, podręczniki i pendrive.

Opis dodatkowych wyjazdów edukacyjnych

Opis wyjazdu edukacyjnego do Zamościa:
Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili Szczebrzeszyn: Pomnik Chrząszcza na Rynku, Kościół Św. Mikołaja, Synagogę - jedną z najstarszych synagog w Polsce, obecnie Miejski Dom Kultury i Prawosławną Cerkiew Zaśnięcia NMP. Następnie uczniowie przeszli ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę ukazującą na niewielkiej przestrzeni, niezwykłą różnorodność przyrodniczą wynikającą ze zmiany żyzności siedlisk od boru sosnowego przez bór jodłowy do żyznej buczyny. Ścieżka prowadzi na południe ukazując kolejno: "Głaz Papieski", Pomnik Pamięci Poległych Leśników, następnie obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra oraz punkt widokowy z panoramą na strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Drugiego dnia z przewodnikiem uczniowie zwiedzili zabytki Zamościa: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał z projekcją multimedialną "Historia miasta i twierdzy Zamość" w Prochowni, Rynek Wielki z Ratuszem i kamieniczkami, muzeum Zamojskie, Starą Bramę Lubelską, Rynek Solny i Muzeum Arsenał. Na zakończenie zwiedzania zobaczyli wystrzał z armaty.

Doradztwo edukacyjno - zawodowe mgr Małgorzata Siek

Warsztaty doradztwa edukacyjno-zawodowego były skierowane do uczniów klasy VI. Każdy uczeń został objęty 5 godzinnymi zajęciami indywidualnymi. Tematyka obejmowała:

 • Poznawanie siebie,
 • Trening podejmowania decyzji,
 • Motywację nastawiona na sukces,
 • Autoprezentacje,
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działań, czyli określenie mocnych i słabych stron oraz preferencji zawodowych, a także zapoznanie z ideą uczenia się przez całe życie.

Wycieczka do Planetarium Śląskiego

We wrześniu uczniowie uczestniczący w zajęciach języka angielskiego pojechali do Planetarium Śląskiego - największego i najstarszego planetarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce.Centralnym urządzeniem Planetarium Śląskiego jest potężny projektor, noszący również nazwę "planetarium". Odtwarza on wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi o dowolnej porze, naśladując rzeczywisty firmament. Ekranem projekcji jest największa w kraju kopuła o średnicy 23 metrów.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych - "A jednak się kręci...". Na zajęciach omawiane były zagadnienia:

. Orientacja na sferze niebieskiej.
. Gwiazdy i gwiazdozbiory.
. Układ Słoneczny.
. Model geocentryczny budowy świata.
. Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika.
. Ruch obrotowy Ziemi (zmiana dnia i nocy).
. Ruch obiegowy Ziemi (zmiany pór roku).

Na koniec wyjazdu uczniowie zjedli dwudaniowy obiad z deserem w restauracji obok planetarium.

zobacz zdjęcia: kliknij

Wycieczka do Centrum Nauki w Podzamczu Chęcińskim

Po ukończeniu zajęć uczniowie wszystkich grup pojechali na wyjazd edukacyjny do Podzamcza Chęcińskiego do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Obiekt ten popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę. Obecnie tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki - dobrze funkcjonujące ludzkie ciało, które pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową. Wystawa uświadamia zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Przedstawia pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Jednocześnie wskazuje czynniki, które najczęściej ją zakłócają i powodują osłabienie ciała. Na wystawę składa się wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych. Młodzież nasza mogła przeprowadzać eksperymenty naukowe poznając tajemnice przyrody.

Obok obiektu uczniowie zwiedzili Dwór obronny w stylu barokowym, który powstał na początku XVII wieku na rozkaz starosty chęcińskiego Jana Branickiego otoczony malowniczym parkiem. W parku znajduje barokowa brama ozdobna, która jest łukiem triumfalnym wzniesionym na część zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r. Wzdłuż parku rozciąga się Aleja lipowa, której drzewa liczą ponad 300 lat, zwana aleją miłości.

Następnie przejechaliśmy do Chęcin, aby zwiedzić ruiny zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV wieku. Po wejściu na basztę zachodnią, gdzie utworzono wspaniały punkt widokowy, uczniowie podziwiali panoramę Gór Świętokrzyskich. Po zejściu z baszty zajrzeli do skarbca. Później zapoznali się z historia zamku i zwiedzili oba dziedzińce. Na koniec wyjazdu uczniowie zjedli dwudaniowy obiad z deserem w restauracji w Chęcinach.

zobacz zdjęcia: kliknij

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Wszyscy uczniowie biorący udział w warsztatach informatycznych zwiedzili Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium w Warszawie. Centrum Nauki Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki. Ekspozycja podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami.

Tu każdy mógł poczuć się jak prawdziwy naukowiec i samodzielnie eksperymentować na sześciu wystawach stałych: "Korzenie cywilizacji", "Strefa światła", "Świat w ruchu", "Człowiek i środowisko", "Re:generacja" i specjalnej galerii dla dzieci "Bzzz!", a także odwiedzić Majsternię, Teatr Wysokich Napięć . Pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna i robotyczna wyposażone są w sprzęt używany w najnowocześniejszych laboratoriach na całym świecie. W CNK działa teatr robotyczny oraz planetarium "Niebo Kopernika"

Po zakończeniu zwiedzania obiektów CNK dzieci w czasie wolnym mogły zakupić na pamiątkę zabawki edukacyjne oraz otrzymały obiad w restauracji na terenie obiektu.

zobacz zdjęcia: kliknij

Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego

W wycieczce do Kampinoskiego Parku Narodowego wzięli udział uczniowie uczestniczący w warsztatach ekologicznych. W trakcie zwiedzania trasy ścieżki dydaktycznej "Skrajem Puszczy" przewodnik poprowadził warsztaty, na których młodzież praktycznie ćwiczyła rozpoznawanie gatunków roślin za pomocą klucza. Przewodnik zapoznał dzieci z historią kompleksu leśnego i bogactwem jego flory i fauny.

Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 r. Liczy 38 544,3 ha, z czego 4303 ha objęto ochroną ścisłą. Park obejmuje 9 rezerwatów ścisłych o powierzchni 2,2 tys. hektarów. Kampinoski Park Narodowy wpisany został na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO, jest też obszarem Natura 2000. Tereny parku mają urozmaicony krajobraz. Zobaczyliśmy charakterystyczne wydmy, między którymi ciągną się pasy bagien zajmujących tereny dawnych nurtów rzeki. Dowiedzieliśmy się, że drzewostan ucierpiał podczas wojen światowych, pierwszej i drugiej. Podstawowym gatunkiem jest tu sosna, występują dęby, brzozy, jesiony, olchy, topole. Bytuje na tym terenie liczne ptactwo, między innymi żurawie, bociany czarne i białe, derkacze, sowy błotne, rybitwy, a ze zwierzyny łosie, dziki, sarny, jelenie, rysie, bobry, kuny leśne, borsuki europejskie, lisy. Łoś jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Po ciekawych zajęciach i dość długim marszu leśnymi ścieżkami uczniowie zjedli obiad w pobliskiej restauracji.

zobacz zdjęcia: kliknij

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
ZAŁĄCZNIK (kliknij)

ZAPYTANIE OFERTOWE: wynajęcie autokaru na obsługę wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu "Wiem więcej - będę lepszy":
zaproszenie do złożenia oferty
formularz ofertowy

Uczniowie podczas zajęć otrzymują posiłki, a po zajęciach są odwożeni do domu. Podczas obiadów i wszystkich odwozów uczniowie znajdują się pod ciągłą opieką.

zobacz zdjęcia: kliknij

Warsztaty z języka angielskiego

Zajęcia j. angielskiego odbywają się w maleńkich, zróżnicowanych wiekowo 6 osobowych grupach.Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach językowych, quizach,zajęciach z dramy.Korzystają z gier planszowych i in aktywnych metod nauczania języka obcego.Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia,komunikują się dzięki niemu ze sobą,wykorzystują w zabawie,śpiewie,zajęciach ruchowych.Poznają kulturę obszaru anglojęzycznego,jego zwyczaje,tradycję, język i ciekawostki obyczajowe.Stosują zasady formalne rządzące językiem angielskim.Dzięki grom i zabawom zajęcia są dynamiczne, rozwijąjące i służą prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu młodego pokolenia, doskonaleniu praktycznych umiejętności wykorzystywania znajomości języka obcego w codzienności.

Zajęcia z języka angielskiego w grupie III doskonalącej prowadzone są dla 6 uczniów ( 2 uczniów z kl. V i 4 uczniów z kl. VI). Odbywają się głównie w formie zajęć grupowych w parach lub w grupach 3-osobowych. Podział na grupy umożliwia położenie większego nacisku na ćwiczenia interaktywne i komunikację. Słownictwo i materiał gramatyczny pokrywają się z zakresem programowym klasy VI oraz częściowo poza niego wykraczają. W zajęciach wykorzystywane są gry językowe "Memory games", karty edukacyjne, Wielki Słownik PWN, słownik obrazkowy oraz mówiąca książka "Talking Book of English". Zajęcia wzbogacane są nastawionymi na właściwe reagowanie językowe ćwiczeniami słuchowymi oraz inscenizowanymi scenkami i dialogami naśladującymi praktyczne sytuacje życiowe.

Prowadzący:
Anna Podolska
Marek Stępień

Zobacz zdjęcia: kliknij

Warsztaty informatyczne

W ramach projektu odbywają się zajęcia informatyczne, które szczegółowo opisane są w tym dokumencie: kliknij

Prowadzący:
Elżbieta Dąbrowska
Adela Gębska

Zobacz zdjęcia: kliknij

Warsztaty matematyczne

"Matematyka jest królową wszystkich nauk" - ta słynna maksyma jest powszechnienie znana, ale uczniowie nie zawsze wydają się wierzyć w te słowa. Zajęcia matematyczne prowadzone w ramach projektu "Wiem więcej - będę lepszy" rozwijają zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów, rozszerzają wiadomości i umiejętności matematyczne, stwarzają ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czas.

Na zajęcia uczęszcza 30 uczniów klas II - VI podzielonych na 5 grupy.Warsztaty odbywają się od poniedziałku do czwartku i prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Istotnym założeniem zajęć matematycznych jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnegoi logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Zadania, zabawy i ćwiczenia są dobierane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Tempo pracy jest dostosowywane do indywidualnych możliwości uczniów.

Uczniowie uczestniczący na zajęciach mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów, rozbudzają ich pasję poznawczą, pozwalają dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiają poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umacniają więzi koleżeńskie.

Wiodącymi metodami w klasach młodszych są gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające małemu dziecku przyswajanie treści z zakresu początkowej matematyki. Aby uatrakcyjnić zajęcia często wykorzystywane są różne portale internetowe: www.interklasa.pl, www.matzoo.pl, www.gwo.pl, www.wsip.pl, e-podręczniki. Uczniowie na zajęciach pracują nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. Rozwijają wyobraźnię matematyczną dzięki grom i układankom logicznym, takim jak: tangram, Sudoku,monety, kostki, kwadraty magiczne czy puzzle. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Do pracy zajęciach zostały zakupione: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zdań oraz artykuły papierniczo - piśmiennicze.

Prowadzący:
Bożena Kalarus
Małgorzata Siek

Zobacz zdjęcia: kliknij

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów

Przeczytaj artykuł i obejrzyj galerię

Warsztaty ekologiczne

Motto:
Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,
Zaokpiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęsciu.

W ramach projektu ,,Wiem wiecej-będę lepszy" prowadzone sa zajęcia ekologiczne w 5-ciu grupach od kl. II. do VI. Ważnym zdaniem jest motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy ekologicznej i wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska. Bardzo dobry efekt realizowanego programu ekologicznego uzyskujemy dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym, w które są wyposażeni uczniowie oraz pracownie szkolne. Realizując zadania ujęte w programach ekologicznych uczniowie mają możliwość zaangażowania się w różnego typu działania ekologiczne. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę przyrodniczą. W wyniku prowadzonych doświadzczeń, ćwiczeń i obserwacji przyrodniczych uświadamiają sobie, że istnieje ścisła zależność między ich działaniem, środowiskiem i zdrowiem. Każde działanie podjęte w kierunku ochrony środowiska przynosi efekty, gdyż: ,,Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego z nas".

Prowadzący:
Adela Gębska
Danuta Zarzycka

Zobacz zdjęcia

OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Ogłoszenie 1 - kliknij
Ogłoszenie 2 - kliknij

1. ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa podręczników do realizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Odrowążku:
zapytanie ofertowe
załączniki

2. ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów biurowo - piśmienniczych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Odrowążku:
zapytanie ofetowe
załączniki

Obejrzyj rozkład zajęć projektu - KLIKNIJ TUTAJ

Minimum 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. "Wiem więcej - będę lepszy". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście potrzeb rynku pracy przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.

Zakres wsparcia obejmuje warsztaty:
doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klasy VI,
języka angielskiego,
informatyczne
matematyczne,
ekologiczne.

Uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Kampinoskiego Parku Narodowego, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Uczniowie podczas zajęć otrzymają posiłki i po zajęciach zostaną odwiezieni do domów.

Baza dydaktyczna szkoły zostanie wzbogacona o 2 tablice multimedialne, 2 projektory multimedialne, 8 laptopów, aparat fotograficzny.

Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.

Termin realizacji projektu - od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2018r.

Wartość projektu wynosi 491 235,00 zł, w tym kwota dofinansowania 440 175,00 zł.

Strona internetowa projektu redagowana jest przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia informatyczne.

 

Copyright Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
26-120 Bliżyn
tel/fax 0-41 374 55 84